Regulamin świadczenia usług wsparcia i serwisu COMDA

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy oraz świadczenia usług z zakresu wsparcia i serwisu realizowanych przez COMDA, na które strony zawarły stosowną Umowę

2. Podmiotem świadczącym usługę jest COMDA – Łukasz Daszkiewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 54a/4, 00-986 Warszawa, NIP: PL 536 165 42 40, REGON: 932182436.

3. Warunkiem zawarcia Umowy świadczenia usług z zakresu wsparcia i serwisu jest bezwarunkowa akceptacja niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie pod adresem wsparcie.comda.pl/regulamin.

§ 2. Definicje

1. COMDA – podmiot wykonujący na zlecenie Kontrahentów wsparcie i serwis na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie i Umowie, lub świadczący inne usługi z zakresu marketingu internetowego.

2. Kontrahent – podmiot działający na terenie Polski lub innego kraju, zamawiający usługi COMDA.

3. Umowa – Umowa świadczenia usług z zakresu wsparcia i serwisu.

4. Osoba kontaktowa – osoba uprawniona do wykonywania w imieniu Kontrahenta czynności niezbędnych do realizacji Umowy, a w szczególności: uczestniczenia w procesie świadczenia wsparcia i serwisu, akceptowania wykonanego przez COMDA wsparcia i serwisu, zgłaszania zmian i poprawek, otrzymywania faktur.

5. Domena – adres strony internetowej (Serwisu WWW).

6. Strona internetowa – tj. zbiór plików, oprogramowania, treści i grafiki dostępnych pod określonym adresem IP lub Domeną .

7. Hosting – miejsce na serwerze dla Serwisu WWW lub innych plików Kontrahenta, udostępnione przez COMDA, na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie.

8. Materiały – wszelkie niezbędne informacje (tj. teksty, zdjęcia, skany referencji, cenniki usług i tym podobne), które mają być wykorzystane przez COMDA do świadczenia usług wsparcia i serwisu.

9. Pakiet wsparcia – pakiet godzin wsparcia i serwisu realizowany przez COMDA na rzecz Kontrahenta.

10. Dane dostępowe – dane służące do logowania się do panelu administracyjnego Serwisu WWW w systemie zarządzania treścią (CMS), które Kontrahent otrzymuje od COMDA celem samodzielnego zarządzania Serwisem WWW na warunkach i zasadach określonych w Umowie i Regulaminie.

§ 3. Prawa i obowiązki COMDA

1. COMDA zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale Kontrahenta usług wsparcia i serwisu na rzecz Kontrahenta zgodnie z zawartą Umową i zgodnie z wytycznymi Kontrahenta w ramach pakietów wsparcia dostępnych w ofercie COMDA pod adresem: www.wsparcie.comda.pl lub na innych warunkach szczegółowo zawartych w Umowie.

2. COMDA nie ponosi odpowiedzialności za awarie i usterki w działaniu Serwisów WWW, serwerów, skrzynek pocztowych, plików spowodowane czynnikami niezależnymi od COMDA, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: niefunkcjonowania Domeny, gdy prawa do niej należą do Kontrahenta (np. brak przedłużenia Domeny przez Kontrahenta, itp.); niefunkcjonowania usług dostarczanych przez podmioty trzecie, którymi zarządza COMDA; ingerencji w dostarczone usługi podmiotów trzecich; nieprawidłowego użytkowania Serwisu WWW przez Kontrahenta; siły wyższej, przez którą Strony rozumieją kataklizmy (tj. powódź, huragan, gradobicie, trzęsienie ziemi, pożar, anormalne opady śniegu itp.), działania wojenne, akty terroru, strajki, epidemie, akty władzy wykonawczej bądź ustawodawczej, zamieszki itd.; działania czynników niezależnych od COMDA bądź spowodowanych działaniem osób trzecich, w tym awarii kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, wirusów, złośliwego oprogramowania itp., na które COMDA nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec.

3. W przypadku braku dokonania przez Kontrahenta w umówionym terminie płatności przysługujących COMDA na mocy postanowień Umowy, COMDA przysługuje prawo zablokowania danych indywidualizujących Kontrahenta do czasu uregulowania zaległych należności.

§ 4. Prawa i obowiązki Kontrahenta

1. Kontrahent zobowiązany jest współpracować z COMDA przy świadczeniu usług wparcia i serwisu, w szczególności poprzez udzielanie COMDA niezbędnych informacji, w tym przekazanie niezbędnych do działania Materiałów.

2. Kontrahent ma prawo zmiany Pakietu serwisowego w dowolnym momencie na dowolny Pakiet serwisowy z oferty COMDA. Kontrahent zobowiązany jest do powiadomienia o zmianie pakietu serwisowego przed upływem terminu naliczenia opłaty za kolejny okres abonamentowy. Zmiana pakietu wchodzi w życie z kolejnym okresem rozliczeniowym.

3.Kontrahent w ramach korzystania z usługi wsparcia i serwisu w ramach pakietów wsparcia,  jeśli dany pakiet wsparcia to oferuje, może niewykorzystane godziny wparcia z danego miesiąca rozliczeniowego przenieść tylko na kolejny miesiąc rozliczeniowy. Niewykorzystane godziny wsparcia nie kumulują się.

4. Kontrahent ma prawo do zmiany Osoby kontaktowej po uprzednim pisemnym powiadomieniu COMDA o tym fakcie. Przekazanie ww. informacji może nastąpić drogą elektroniczną. Zmiana Osoby kontaktowej nie stanowi zmiany Umowy.

5. Kontrahent bierze pełną odpowiedzialność prawną za dostarczone COMDA materiału a w szczególności przestrzeganie praw autorskich oraz praw osób trzecich do tych materiałów.

§ 5. Postanowienia co do wymagań funkcjonalnych i materiałów

1. COMDA wykona na rzecz Kontrahenta usługę wsparcia i serwisu w oparciu o dostarczone przez Kontrahenta wymagania funkcjonalne i Materiały. Termin wykonania przez COMDA usługi wsparcia i serwisu uzależniony jest od ilości, jakości i tematyki Materiałów przeznaczonych do wykorzystania i wynosi od 2 godzin do 5 dni, licząc od dnia otrzymania przez COMDA od Kontrahenta kompletnych wymagań funkcjonalnych oraz Materiałów, jak również opłacenia przez Kontrahenta pierwszej faktury, o której mowa w § 7 ust. 1. Regulaminu. W przypadku zwrócenia się przez COMDA do Kontrahenta o udzielenie informacji uzupełniających, o jakich mowa w ust. 3, termin ten liczony jest od momentu uzyskania informacji uzupełniających. W przypadku przekroczenia przez Kontrahenta któregokolwiek z ustalonych w Regulaminie terminów dostarczenia wymagań, Materiałów i informacji uzupełniających wskazanych w ust. 3, jak również nieopłacenia w terminie pierwszej faktury, termin wykonania usług ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

2. Kontrahent doręczy COMDA wymagania funkcjonalne i Materiały każdorazowo w dowolnym terminie od dnia podpisania Umowy. Materiały powinny zostać dostarczone w formie pozwalającej na wykorzystanie ich w zakresie wymaganych prac, za pomocą poczty elektronicznej, na nośnikach elektronicznych lub w oryginale na adres siedziby COMDA lub w inny ustalony przez Strony sposób. COMDA ma prawo odmówić umieszczenia dostarczonych przez Kontrahenta Materiałów w przypadku, gdy stać temu na przeszkodzie będą warunki techniczne lub w sposób oczywisty naruszać one będą obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności naruszać będą prawa osób trzecich.

3. W terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia przez Kontrahenta wymagań funkcjonalnych COMDA ma prawo zwrócić się do Kontrahenta o przedstawienie informacji uzupełniających (np. dodatkowych informacji, uściślenia lub wyjaśnienia informacji zawartych w wymaganiach funkcjonalnych) oraz o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania, o ile informacje te okażą się potrzebne do świadczenia usługi wsparcia i serwisu. W takim przypadku Kontrahent zobowiązany jest udzielić COMDA wymaganych informacji uzupełniających w terminie 5 dni roboczych. Przekazanie w/w informacji może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej.

4. Niedoręczenie przez Kontrahenta Materiałów w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie wyłącza obowiązku dokonania przez Kontrahenta płatności, o których mowa w §7 ust. 1. Regulaminu.

5. W ciągu 14 dni od przekazania przez COMDA gotowej pracy w ramach świadczenia usług wsparcia i serwisu Kontrahentowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia bezpłatnych poprawek w ramach przygotowanego przez COMDA prac.

6. Za wszelkie zmiany wprowadzane na żądanie Kontrahenta, za wyjątkiem zmian dokonywanych na podstawie ust. 5, wykraczające poza pakiet wsparcia, na który została podpisana umowa, COMDA przysługuje dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od zakresu prac i terminu ich wykonania. 

7. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 6, na podstawie informacji przekazanych przez Kontrahenta w treści jednej wiadomości e-mail wysłanej na adres mailowy COMDA uważane jest za jedną zmianę, niezależnie od liczby modyfikacji koniecznych do wprowadzenia na postawie treści ww. wiadomości e-mail.

8. Za wszelkie zaawansowane poprawki wprowadzane na żądanie Kontrahenta COMDA przysługuje indywidualnie ustalane pomiędzy Stronami wynagrodzenie uzależnione od zakresu prac i terminu ich wykonania.

9. Kontrahent zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru lub zgłoszenia niewłaściwego wykonania modyfikacji w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o ich wykonaniu przez COMDA.

§ 6. Zarządzanie usługami

1. W przypadku zawarcia Umowy o świadczeniu usług wsparcia i serwisu COMDA przekaże Kontrahentowi niezbędne Dane dostępowe do wszystkich usług świadczonych w ramach Umowy.

2. Kontrahent zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w ramach realizowanych przez COMDA usług , materiałów i treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, drastycznych, zdjęć i treści pornograficznych, dyskryminujących, naruszających cudzą prywatność, zawierających treści rasistowskie lub obrażające uczucia religijne.

3. Kontrahent zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał treści naruszających prawa osób trzecich lub mogących stanowić podstawę roszczeń osób trzecich z tego tytułu, w tym w szczególności treści mogących naruszać prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 17 maja 2006r., Dz.U. Nr 90, poz. 631).

4. Kontrahent zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, w szczególności nad Danymi dostępowymi.

5. Kontrahent zobowiązuje się zwolnić COMDA od odpowiedzialności wynikającej ze złamania przez Kontrahenta zobowiązań określonych w Umowie, w tym w szczególności oświadcza, że przejmuje wszelkie roszczenia osób trzecich względem COMDA, wynikłe z naruszenia praw osób trzecich.

§ 7. Wynagrodzenie

1. Abonament za usługi wsparcia i serwisu realizowanego przez COMDA w wysokości określonej w Umowie, płatny jest z góry za pierwszy miesiąc w ciągu 7 dni od podpisania Umowy na podstawie wystawionej faktury VAT, a następnie po upływie każdego miesiąca na każdy kolejny miesiąc również na podstawie wystawionej faktury VAT. Opłacenie pierwszej faktury jest warunkiem koniecznym do realizacji zapisów Umowy ze strony COMDA.

2. Przy zawieraniu Umowy oraz w każdym kolejnym miesiącu jej trwania Kontrahent może wybrać dwie formy płatności abonamentu z tytułu usług wsparcia i serwisu, o którym mowa w Umowie: miesięcznie- płatna jest z góry za cały miesiąc w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez COMDA. Za cały okres, na który została zawarta umowa roczna- płatna jest z góry za cały okres w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez COMDA. W każdym z powyższych przypadków, COMDA może przyznać Kontrahentowi rabat, w wysokości ustalanej pomiędzy Stronami.

3. Za dzień zapłaty jakiejkolwiek należności wynikającej z Umowy Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego COMDA.

4. Czynsze wskazane w ust. 1 i 2 są stałe w całym okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

5. W przypadku opóźnienia Kontrahenta w zapłacie którejkolwiek z należności wynikającej z niniejszej Umowy, przekraczającego 30 dni, COMDA ma prawo obciążyć Kontrahenta kosztami monitoringu w następujących wysokościach: za wezwanie do zapłaty wysłane listem zwykłym – kwota 40 zł, za przed sądowe wezwanie do zapłaty wysłane listem poleconym – kwota 40 zł.

6. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2, w przypadku opóźnienia Kontrahenta w płatności którejkolwiek należności wynikającej z niniejszej Umowy COMDA przysługiwać będzie naliczenie odsetek ustawowych zgodnie z art. 5, 6, 7, 8 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013r. Poz. 403).

§ 8. Rozwiązanie Umowy

1. COMDA może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Kontrahent: opóźnia się z zapłatą czynszu za usługi wsparcia i serwisu za co najmniej trzy okresy płatności w przypadku czynszu opłacanego w trybie miesięcznym lub opóźnia się o trzy miesiące z zapłatą czynszu opłacanego za cały okres z góry, Kontrahent może rozwiązać umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

§ 9. Zwroty

1.COMDA zobowiązuje się do zwrotu w całości zapłaty  za usługę uiszczoną przez Kontrahenta za pomocą formularza zamówienia w przypadku kiedy nie dojdzie do podpisania Umowy.

2. COMDA może dokonać  zwrotu należności wpłaconych przez Kontrahenta jeśli nie wykona prac zgodnie z ustaleniami Umowy.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. COMDA będzie informować Kontrahenta o wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy oraz o dodatkowych usługach z oferty COMDA wedle swego uznania pocztą elektroniczną/ SMS/ faksem/ telefonicznie/ pisemnie, przy wykorzystaniu danych adresowych wskazanych przez Kontrahenta w części wstępnej Umowy.

2. COMDA ma prawo zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza takich, jak zmiana przepisów prawnych, rezygnacja z niektórych usług, wprowadzenie nowych usług, zmiana sposobu świadczenia usług lub poszerzenie ich zakresu. O wszelkich zmianach będzie powiadamiał Kontrahenta pocztą elektroniczną wysyłaną na adres mailowy wskazany w Umowie, najpóźniej na 14 dni przez wprowadzeniem zmian do Regulaminu.

3. Zmiany postanowień w Regulaminie wchodzą w życie w stosunku do Kontrahenta po upływie 14 dni od dnia jego powiadomienia przez COMDA, w przypadku gdy nie złoży on wypowiedzenia w trybie i terminie określonym w ust. 4.

4. W razie braku akceptacji zmian Regulaminu Kontrahent ma prawo złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie Regulaminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wysłane na adres COMDA podany w części wstępnej Umowy.

5. Wszelkie reklamacje składane przez Kontrahenta są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty ich doręczenia.

6. Wszystkie faktury VAT, o których mowa w Umowie i Regulaminie, będą przesyłane (w tym udostępniane) Kontrahentowi przez COMDA w formie elektronicznej, na co Kontrahent wyraża zgodę, o której mowa w art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) (zwaną dalej „Akceptacją”). Faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail osoby uprawnionej do reprezentowania Kontrahenta wskazany w części wstępnej Umowy lub na adres Osoby kontaktowej wskazanej przez Kontrahenta w przypadku, gdy nie jest to ta sama osoba. Kontrahentowi przysługuje prawo cofnięcia Akceptacji. W przypadku cofnięcia Akceptacji COMDA traci prawo do przesyłania Kontrahentowi faktur w formie elektronicznej po upływie 30 dni od powiadomienia o cofnięciu Akceptacji i po upływie tego terminu COMDA będzie przesyłał Kontrahentowi faktury VAT listownie na adres Kontrahenta wskazany w części wstępnej Umowy za dodatkową opłatą 10 zł netto doliczaną do faktury. Powiadomienie o cofnięciu Akceptacji nie stanowi zmiany Umowy i powinno zostać dokonane przez Kontrahenta w formie pisemnej lub mailem przesłanym na adres e-mail: faktury@comda.pl.

7. W przypadku zmiany danych Kontrahenta, wymagających podpisania aneksu lub zmian w Umowie wnioskowanych przez Kontrahenta, COMDA ma prawo obciążyć Kontrahenta opłatą administracyjną wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) netto za przygotowanie i wysyłkę aneksu. Opłata zostanie doliczona do kolejnej faktury.

8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2014 roku.